วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ค่านิยมร่วม (Core Value)

“เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม”
                  L : Leadership & Mastery
                  P : People centered approach
                  H: Humility
                  O : Originality